ReadyPlanet.com
dot dot
dot
วางแผนการเงิน
dot
bulletทำไมต้องวางแผนการเงิน
dot
วางแผนเกษียณอายุ
dot
bulletวางแผนเกษียณอย่างง่าย
dot
วางแผนภาษีอากร
dot
bulletทำไมต้องวางแผนภาษี
bulletเทคนิควางแผนภาษีส่วนบุคคล
bulletเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
bulletค่าใช้จ่ายของแต่ละอาชีพ
bulletสิทธิหักลดหย่อนภาษี
bulletวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา
dot
วางแผนการลงทุน
dot
bulletข้อคิดก่อนลงทุน
bulletการจัดพอร์ตลงทุน
dot
วางแผนการประกัน
dot
bulletหลักพื้นฐานการประกันภัย
bulletประกันชีวิตเท่าไรถึงพอ
dot
Newsletter

dot
หลักพื้นฐานการประกันภัย

        การวางแผนการประกัน  หมายถึง  การวางแผนเพื่อเตรียมรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเรา  ครอบครัวของเรา  ทรัพย์สินของเรา  หรือธุรกิจของเรา  การวางแผนที่ดีจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

        การประกันภัยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ
        1. การประกันชีวิต  เป็นการคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้เอาประกันภัย  โดยกำหนดเป็นวงเงินชดเชยที่แน่นอนตามทุนประกันที่ระบุไว้  นอกจากนี้ยังสามารถให้คุ้มครองครอบคลุมถึงการทุพลภาพ , การเจ็บป่วย , โรคร้ายแรง , อุบัติเหตุ  หรือเงินชดเชยรายได้จากการหยุดงาน
        2. การประกันวินาศภัย
  เป็นการคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินผู้เอาประกันภัย  โดยกำหนดในรูปทุนประกันตามมูลค่าทรัพย์สิน  หากมีความสูญเสียเกิดขึ้น  จะมีการชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  แต่ไม่เกินทุนประกัน  ได้แก่  การประกันไฟ , ประกันรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล , ประกันการเดินทาง , ประกันภัยขนส่งทางทะเล  และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

        หลักในการวางแผนประกันภัย
        1. ต้องรู้วัตถุประสงค์ของการประกันภัย
        2. ต้องรู้ความจำเป็นหรือวงเงินที่ต้องการประกัน
        3. ต้องรู้ขอบข่ายที่ต้องการประกัน
        4. ต้องรู้ช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้มีการคุ้มครอง
        5. ต้องรู้รูปแบบการประกันที่สามารถตอบสนองความต้องการของเรา

        แนวทางในการพิจารณาเมื่อตัดสินใจจะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
        1. เลือกซื้อกับบริษัทที่มีชื่อเสียง หรือน่าเชื่อถือ
        2. ซื้อให้เหมาะกับวงเงินที่ต้องการ
        3. ซื้อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย
        4. ทำความเข้าใจในเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนซื้อ
        5. เปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท

         ความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัย
        1. ภัยจากการประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเกิดแน่นอน  แต่ภัยจากวินาศภัยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
        2. ประกันชีวิตจะชดเชยตามทุนประกัน  ประกันวินาศภัยจะชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  แต่ไม่เกินวงเงินประกัน
        3. ทุนประกันชีวิตมักจะได้คืนเมื่อครบสัญญา  ขณะที่เบี้ยประกันวินาศภัยมักจะเป็นแบบกินเปล่า
        4. การสมัครประกันชีวิตในวงเงินสูง  อาจต้องถูกเรียกตรวจสุขภาพ  ส่วนประกันวินาศภัยจะไม่มีการเรียกตรวจสุขภาพ  แต่อาจมีการไปตรวจสภาพสินทรัพย์ที่จะเอาประกัน  ว่าความเสี่ยงภัยและมูลค่าที่แท้จริงเป็นอย่างไร  ตรงกับที่แจ้งไว้หรือไม่
        5. เนื่องจากเบี้ยประกันชีวิตจะต้องส่งมอบคืนผู้เอาประกันในวันหนึ่งข้างหน้า  ดังนั้นเงินออมส่วนนี้  จะมีกฎหมายควบคุมการลงทุนที่ค่อนข้างเข้มงวด  ขณะที่เบี้ยประกันวินาศภัย  มักเป็นแบบกินเปล่า  จึงไม่ได้เข้มงวดในเรื่องการลงทุนเทียบเท่าเบี้ยประกันชีวิตCopyright © 2010 All Rights Reserved.